Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Medarbetarenkät visar fortsatt hög motivation bland kommunens anställda

 Motivationen bland medarbetarna i Ängelholms kommun är hög. Resultatet av årets medarbetarenkät visar dessutom på ett ökat engagemang jämfört med förra mätningen 2016.
– Det är verkligen roligt att vi har så engagerade och motiverade medarbetare i Ängelholm. Vårt stora arbete för att utveckla det agila arbetssättet har gett resultat, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Ängelholms kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät för att få en bild av hur personalen uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till förbättringar av arbetsmiljön. Enkäten skickades ut i september till drygt 2900 medarbetare. Svarsfrekvensen är 79 procent.

Årets totala värde för det så kallade HME, Hållbart medarbetarengagemang, är 79, vilket är en förbättring jämfört med resultatet från förra mätningen, 2016 då HME var 78. HME sammanfattar vad medarbetarna har för inställning till kommunen som arbetsgivare inom tre områden: motivation, ledarskap och styrning.

Ängelholms kommun har de senaste åren genomfört en stor organisationsförändring och gått från en traditionell kommun med många förvaltningar och stuprör till en flexibel utvecklings- och serviceorganisation. Dessutom en omfattande kompetensutvecklingsinsats genomförts där samtliga chefer och medarbetare fått utbildning i att arbeta agilt.

– Man skulle kunna tro att den här stora förändringen skulle skapat oro och försämrade resultat i medarbetarundersökningen. Nu ser vi tvärtom att det positiva resultatet ökar. Jag är övertygad om att det agila arbetssättet gör att medarbetarnas motivation i arbetet ökar säger Lilian Eriksson.

Förutom ökad motivation visar undersökningen en rad andra förbättringar. Till exempelvis har värden angående arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal ökat tydligt i positiv riktning och bidrar till den generella höjningen. Områden som får lägre betyg bland medarbetarna handlar om hög arbetsbelastning, brister i den fysiska arbetsmiljön samt delvis om ledarskap.

– Resultat ger oss nu möjligheter att arbeta vidare med att utveckla både arbetsmiljö och ledarskapet i hela kommunorganisationen, säger Lilian Eriksson. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att ge invånarna i Ängelholm riktigt bra service.

medarbetarundersökning

Andra sidor under ämnet Nyheter